Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.

„Vysoce si cením umění tvořit, o to více, pokud má dílo určitý přesah. Je vždy inspirující vidět vznikat nové dílo a jeho ochrana pro mne znamená závazek, který se snažím do tečky naplnit.“

Více

Mgr. et Mgr. Jan Kořán

„Právem energetiky se zabývám více než 20 let a této oblasti a spokojenosti klientů jsem zasvětil svou kariéru.“

Více

Mgr. Martin Hejný

„Při zastupování v soudních řízeních hájíme důsledně zájmy klienta.“

Více

Mgr. Veronika Porupková, LL.M. advokátka

Věnuje se zejména energetickému právu, právu životního prostředí, veřejných zakázek a ochraně osobních údajů (GDPR).

Více

Mgr. Veronika Porupková, LL.M.

advokátka

veronika.porupkova@kflegal.cz

Absolvovala magisterské studium v oboru Právo na Západočeské univerzitě v Plzni a postgraduální studium v oboru Evropské právo na Univerzitě v Ghentu.
V letech 2008–2010 řídila právní oddělení v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2010 až do září 2017 působila v advokátní kanceláři Schönherr a byla členkou Rady Asociace pro veřejné zakázky. Nyní je advokátkou v advokátní kanceláři KF Legal.
Ve své dosavadní právní praxi poskytovala českým i zahraničním klientům právní poradenství v regulovaných odvětvích, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, veřejných zakázek a energetického práva.

Specializace:
– ochrana osobních údajů (GDPR)
– právo veřejných zakázek
– energetické právo a právo životního prostředí

Mgr. Tomáš Láska seniorní advokát

Nejlépe umí chodit v obchodním, správním a energetickém právu.

Více

Mgr. Tomáš Láska

seniorní advokát

tomas.laska@kflegal.cz

Magisterské vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2001). Dále absolvoval roční studijní program v oblasti španělského práva na univerzitě v Santiagu de Compostela (2001–2002).

Během studia absolvoval praxi v advokátní kanceláři Giese & Partner (2000–2001). Po ukončení studia působil v advokátní kanceláři JUDr. PhDr. Oldřich Choděra a spol. (2002–2008), nejdříve jako koncipient a od roku 2006 jako advokát (advokátní zkouška s výtečným prospěchem). Od roku 2008 je členem týmu KF Legal.

Ve své praxi pravidelně řeší zejména různé otázky z oblasti energetického práva, práva životního prostředí, i správního práva obecně. Má bohaté zkušenosti ze zastupování klientů ve sporných i nesporných civilních řízeních před soudy, jakož i v řízeních před správními orgány (ERÚ, ČIŽP atd.).

Aktivně se podílí na činnosti prestižní mezinárodní sítě advokátních kanceláří Iurisgal – jediné globální sítě, jejímž komunikačním jazykem je španělština.

Specializace:
– obchodní právo
– správní právo
– energetické právo

Mgr. Ing. David Černý seniorní advokát

Má pro vás výjimečné zkušenosti s energetickým, procesním a trestním právem.

Více

Mgr. Ing. David Černý

seniorní advokát

david.cerny@kflegal.cz

Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2001). Je rovněž absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů (1998). V roce 2000 absolvoval stipendijní pobyt na Právnické fakultě Humboldt-Universität zu Berlin v Německu.
Specializuje se na energetické právo s důrazem na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti procesního práva, získané při zastupování klientů v řízeních před soudy a správními orgány, včetně zastupování před Nejvyšším soudem ČR, Ústavním soudem, jakož i Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Právní služby poskytuje též v trestních věcech v oblasti elektroenergetiky.

Specializace:
– energetické právo
– procesní právo
– trestní právo

Mgr. Martina Křižková advokátka

Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejných zakázek, práva duševního vlastnictví, nemovitostí a pracovního práva.

Více

Mgr. Martina Křižková

advokátka

Martina Křížková má 11 let zkušeností v oblasti veřejných zakázek, práva duševního vlastnictví a pracovního práva.

Poskytuje poradenství veřejným zadavatelům k zadávacím procesům či subjektům ucházejícím se o veřejné zakázky. Právní podporu poskytuje i v oblasti implementace softwarových řešení, registrace ochranných známek a komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva.

Specializace:
– právo duševního vlastnictví
– právo veřejných zakázek
– pracovní právo

Mgr. Kamila Havlínová advokátka

Specializuje se na právo životního prostředí, občanské a správní právo.

Více

Mgr. Kamila Havlínová

advokátka

kamila.havlinova@kflegal.cz

V roce 2014 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v jehož rámci studovala dva semestry na Právnické fakultě TU v Drážďanech.
Zkušenosti v advokacii získávala již během svého studia, a to jako praktikantka u samostatného advokátka či v mezinárodní advokátní kanceláři.
Po studiu pracovala do dubna 2016 na Ministerstvu vnitra, Odboru správním, kde si osvojila znalosti v oblasti správního práva procesního a cizineckého práva.
S KF Legal spolupracuje od května 2016 jako advokátní koncipientka a od března 2019 jako advokátka. V rámci své činnosti v KF Legal se zaměřuje na právo životního prostředí, občanské a správní právo.

Specializace:
– právo životního prostředí
– občanské právo
– správní právo

Mgr. et Mgr. Tomáš Martinec advokát

Dokáže nejlépe pomoct s obchodním, občanským a správním právem.

Více

Mgr. et Mgr. Tomáš Martinec

advokát

tomas.martinec@kflegal.cz

Vedle pražské právnické fakulty absolvoval také americká studia na FSV UK a semestr na University of Richmond ve Virginii. V průběhu studia získával zkušenosti v advokátních kancelářích Vyroubal Krajhanzl Školout a HÁJEK ZRZAVECKÝ (dnes PEYTON legal). Jako advokát spolupracuje s KF Legal od roku 2019, zároveň zde strávil i celou svou koncipientskou praxi.
Díky průběžné spolupráci se všemi třemi partnery získal zkušenosti ve všech hlavních oborech specializace KF Legal.
Primárně se zaměřuje na regulatoriku, správní právo a transakce. Subjektům finančního trhu pomáhá jak v licenčních řízeních, tak při běžné obchodní činnosti. Zaměřuje se i na právní podporu architektů v zakázkových řízeních.

Specializace:
– obchodní právo
– občanské právo
– správní právo

Mgr. David Hartman advokát

Specializuje se na občanské a obchodní právo.

Více

Mgr. David Hartman

advokát

david.hartman@kflegal.cz

 

David Hartman je advokátem spolupracujícím od roku 2020 s advokátní kanceláří KF Legal. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a celý svůj profesní život působil v advokacii, nejdříve jako paralegal, poté jako koncipient a nakonec jako advokát. Působil v českých i mezinárodních advokátních kancelářích. Poskytoval poradenství v celém spektru podnikových transakčních a dalších záležitostí, včetně fúzí a akvizic, správy a řízení společností a restrukturalizací. Právní poradenství poskytuje zejména v oblasti obchodního a občanského práva, se zaměřením na korporátní záležitosti.

Specializace:
– občanské právo
– obchodní právo

Mgr. Ivana Sabaková advokátka

Pomůže vám zorientovat se v obchodních a občanských právních záležitostech.

Více

Mgr. Ivana Sabaková

advokátka

ivana.sabakova@kflegal.cz

V roce 2017 absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor Právo a právní věda), v rámci kterého absolvovala i dvousemestrální studijní pobyt na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech.
Od roku 2014 působila v GÜRLICH & Co., advokátní kancelář, nejdříve jako právní asistentka, později na pozici advokátní koncipientky, se zaměřením na občanské právo, obchodní právo a ochranu osobních údajů.
V KF Legal působila od dubna 2019 jako advokátní koncipientka, nyní spolupracuje s KF Legal jako advokátka. V rámci své činnosti se zaměřuje zejména na občanské a obchodní právo.

Specializace:
– obchodní právo
– občanské právo

JUDr. Jan Benko advokát

Věnuje se právu občanskému, obchodnímu, dědickému, energetickému a správě majetku klientů.

Více

JUDr. Jan Benko

advokát

jan.benko@kflegal.cz

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2018 magisterský studijní program v oboru Právo a právní věda a v roce 2020 složil státní rigorózní zkoušku (JUDr.). Během studia absolvoval praxe v advokátní kanceláři, u exekutorky a nakonec notářky, kde následně působil cca 2,5 roku jako koncipient. Zbývající část koncipientury absolvoval v advokátní kanceláři CS Partners. Po složení advokátní zkoušky (s výtečným prospěchem) působí od ledna roku 2022 v KF Legal jako trvale spolupracující advokát.

Specializace:
– občanské právo
– obchodní právo
– dědické právo
– energetické právo

Mgr. Tomáš Linhart advokát

Věnuje se právu občanskému a obchodnímu.

Více

Mgr. Tomáš Linhart

advokát

tomas.linhart@kflegal.cz

V roce 2018 absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor Právo a právní věda), v rámci kterého absolvoval jednosemestrální studijní pobyt na Faculty of Law Northumbria University Newcastle v Anglii.

Od roku 2017 působí v oblasti advokacie. Dříve působil v k.law advokátní kancelář s.r.o., nejdříve jako právní asistent, později na pozici advokátního koncipienta, se zaměřením na občanské právo a obchodní právo, přičemž se věnoval zejména oblastem fúzí a akvizic, litigací a právu nemovitostí.

V KF Legal působí od února 2022 jako advokát. V rámci své činnosti se zaměřuje zejména na občanské a obchodní právo.

Specializace:
– občanské právo
– obchodní právo

Mgr. Tereza Kráčmarová advokátní koncipientka

Zabývá se právem občanským, právem životního prostředí a obchodním právem.

Více

Mgr. Tereza Kráčmarová

advokátní koncipientka

tereza.kracmarova@kflegal.cz

V roce 2018 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor Právo a právní věda).
Během svého studia se zaměřovala na oblast práva životního prostředí a tomuto odvětví se nadále věnuje i v KF Legal.
V průběhu studia působila v letech 2013–2014 jako praktikantka v DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Členkou týmu KF Legal je od května 2018 na pozici advokátní koncipientky. Zde se v rámci své činnosti zaměřuje zejména na občanské právo, obchodní právo, právo životního prostředí a poskytuje také všeobecné právní poradenství.

Specializace:
– občanské právo
– právo životního prostředí
– obchodní právo

Mgr. Ivana Vavříková advokátní koncipientka

Specializuje se na právo duševního vlastnictví, právo autorské, občanské a obchodní právo.

Více

Mgr. Ivana Vavříková

advokátní koncipientka

ivana.vavrikova@kflegal.cz

V roce 2019 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor Právo a Právní věda). Během studia absolvovala jednosemestrální studijní pobyt na Právnické fakultě v Estonsku na Tallinn University of Technology a na Právnické fakultě University od Northumbria v Newcastlu ve Velké Británii.

Ve své studentské i koncipientské praxi se věnuje zejména obchodní a občanskému právu. Dále poskytuje své služby v právu duševního vlastnictví a právu autorském, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce. V  KF Legal působí od prosince roku 2020.

Specializace:
– právo duševního vlastnictví a právo autorské
– občanské právo
– obchodní právo

Mgr. Tereza Dvořáková advokátní koncipientka

Věnuje se občanskému, obchodnímu a insolvenčnímu právu.

Více

Mgr. Tereza Dvořáková

advokátní koncipientka

Tereza absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2021. V rámci zahraničního výjezdu studovala také na irské University College Dublin. V průběhu studia získávala zkušenosti na pozici paralegal převážně v rámci insolvenčního práva. V KF Legal začala svou koncipientskou praxi v roce 2021.

Specializace:
– insolvenční právo
– občanské právo
– obchodní právo

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás