Mgr. Jakub Joska

„Praktické zkušenosti se zakládáním fondů a investičních společností promítám do mé finanční a bankovní specializace. Není to pouze právo – je to právo v praktickém byznysu.“

Více

Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.

„Vysoce si cením umění tvořit, o to více, pokud má dílo určitý přesah. Je vždy inspirující vidět vznikat nové dílo a jeho ochrana pro mne znamená závazek, který se snažím do tečky naplnit.“

Více

Mgr. et Mgr. Jan Kořán

„Právem energetiky se zabývám více než 20 let a této oblasti a spokojenosti klientů jsem zasvětil svou kariéru.“

Více

Mgr. Martin Hejný

„Při zastupování v soudních řízeních hájíme důsledně zájmy klienta.“

Více

Ing. Libor Adamec, Ph.D. výkonný ředitel

Vede společnost po ekonomické, personální, marketingové a provozní stránce.

Více

Ing. Libor Adamec, Ph.D.

výkonný ředitel

libor.adamec@kflegal.cz
tel.: +420 606 306 762

Libor Adamec vystudoval ekonomiku a management na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde absolvoval také doktorské studium a následně vyučoval strategické řízení. Před vstupem do Advokátní kanceláře KF Legal získával zkušenosti s podporou top managementu ve finančnictví a pojišťovnictví, kde se rovněž podílel na konkrétních strategických rozvojových a transformačních projektech, a to od jejich návrhu až po implementaci. Libor Adamec má na pozici výkonného ředitele v KF Legal na starosti kompletní ekonomické, personální, provozní a marketingové řízení společnosti.

Mgr. Veronika Moudrá advokátka

Skvěle rozumí právu životního prostředí, správnímu, energetickému a bankovnictví.

Více

Mgr. Veronika Moudrá

advokátka

veronika.moudra@kflegal.cz

Magisterské vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, poté absolvovala kurz práva na University of Edinburgh. Působila jako praktikantka v pražské pobočce kanceláře Altheimer & Gray, několik let pracovala v právním oddělení banky Citibank a.s. a poté v právním oddělení pobočky banky ABN AMRO Bank N.V. Po krátké koncipientské praxi v pražské advokátní kanceláři vedla vlastní advokátní kancelář. Od roku 2010 je součástí týmu KF Legal. Specializuje se na správní právo, energetické právo a právo životního prostředí, a to zejména při kontrolách, sporných a sankčních správních řízeních u Energetického regulačního úřadu a při kontrolách a sankčních řízeních u České inspekce životního prostředí. Rovněž úročí své zkušenosti nabyté praxí v bankovnictví, zejména v oblasti ochrany práv věřitelů.

Specializace:
– správní právo
– právo životního prostředí
– energetické právo
– bankovnictví

Mgr. Barbora Chalašová advokátka

Zastupuje klienty v oblasti práva kapitálového trhu, práva korporačního, směnečného a práva cenných papírů.

Více

Mgr. Barbora Chalašová

advokátka

barbora.chalasova@kflegal.cz

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2002 získala titul Mgr. Vedle koncipientské praxe 2 roky působila jako compliance officer pro obchodníka s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. Od roku 2006 pracovala v advokátní kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout, s.r.o. Od roku 2012 je spolupracující advokátkou v KF Legal.
Specializuje se na činnost investičních společností, fondů a obchodníků s cennými papíry. Pro tyto klienty se podílela na získání desítek povolení či souhlasů ČNB, týkajících se jejich činnosti, vedoucích osob či kvalifikované účasti. Zaměřuje se na oblast AML, své služby poskytuje také jako compliance či vnitřní auditor. Věnuje se i právu směnečnému, korporačnímu a právu cenných papírů obecně.

Specializace:
– právo kapitálového trhu
– právo korporační
– právo směnečné
– právo cenných papírů

Mgr. Martina Křižková advokátka

Specializuje se na veřejné zakázky, pracovní právo a občanské právo – zejména duševní vlastnictví a nemovitosti.

Více

Mgr. Martina Křižková

advokátka

martina.krizkova@kflegal.cz

Martina Křižková v roce 2010 absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2008–2012 působila v advokátní kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout, s.r.o., nejprve jako praktikantka a od roku 2010 jako advokátní koncipientka. Od července 2012 byla koncipientkou a od dubna 2014 je advokátkou v KF Legal.
Ve své praxi poskytuje právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek, a to nejen pro zadavatele, ale i dodavatele, dále v oblasti hospodářské soutěže, práva duševního vlastnictví a registrací ochranných známek. Poskytuje také komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a v oblasti nemovitostí.

Specializace:
– veřejné zakázky
– pracovní právo
– občanské právo, zejm. duševní vlastnictví a nemovitosti

Mgr. Veronika Hocková, LL.M. advokátka

Věnuje se zejména energetickému právu, právu životního prostředí, veřejných zakázek a ochraně osobních údajů (GDPR).

Více

Mgr. Veronika Hocková, LL.M.

advokátka

veronika.hockova@kflegal.cz

Absolvovala magisterské studium v oboru Právo na Západočeské univerzitě v Plzni a postgraduální studium v oboru Evropské právo na Univerzitě v Ghentu.
V letech 2008–2010 řídila právní oddělení v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2010 až do září 2017 působila v advokátní kanceláři Schönherr a byla členkou Rady Asociace pro veřejné zakázky. Nyní je advokátkou v advokátní kanceláři KF Legal.
Ve své dosavadní právní praxi poskytovala českým i zahraničním klientům právní poradenství v regulovaných odvětvích, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, veřejných zakázek a energetického práva.

Specializace:
– ochrana osobních údajů (GDPR)
– právo veřejných zakázek
– energetické právo a právo životního prostředí

Mgr. Tomáš Láska advokát

Nejlépe umí chodit v obchodním, správním a energetickém právu.

Více

Mgr. Tomáš Láska

advokát

tomas.laska@kflegal.cz

Magisterské vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2001). Dále absolvoval roční studijní program v oblasti španělského práva na univerzitě v Santiagu de Compostela (2001–2002).

Během studia absolvoval praxi v advokátní kanceláři Giese & Partner (2000–2001). Po ukončení studia působil v advokátní kanceláři JUDr. PhDr. Oldřich Choděra a spol. (2002–2008), nejdříve jako koncipient a od roku 2006 jako advokát (advokátní zkouška s výtečným prospěchem). Od roku 2008 je členem týmu KF Legal.

Ve své praxi pravidelně řeší zejména různé otázky z oblasti energetického práva, práva životního prostředí, i správního práva obecně. Má bohaté zkušenosti ze zastupování klientů ve sporných i nesporných civilních řízeních před soudy, jakož i v řízeních před správními orgány (ERÚ, ČIŽP atd.).

Aktivně se podílí na činnosti prestižní mezinárodní sítě advokátních kanceláří Iurisgal – jediné globální sítě, jejímž komunikačním jazykem je španělština.

Specializace:
– obchodní právo
– správní právo
– energetické právo

Mgr. Ing. David Černý advokát

Má pro vás výjimečné zkušenosti s energetickým, procesním a trestním právem.

Více

Mgr. Ing. David Černý

advokát

david.cerny@kflegal.cz

Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2001). Je rovněž absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů (1998). V roce 2000 absolvoval stipendijní pobyt na Právnické fakultě Humboldt-Universität zu Berlin v Německu.
Specializuje se na energetické právo s důrazem na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti procesního práva, získané při zastupování klientů v řízeních před soudy a správními orgány, včetně zastupování před Nejvyšším soudem ČR, Ústavním soudem, jakož i Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Právní služby poskytuje též v trestních věcech v oblasti elektroenergetiky.

Specializace:
– energetické právo
– procesní právo
– trestní právo

Mgr. Ivo Šilha advokát

Najde pro vás správné řešení v obchodním, finančním a insolvenčním právu.

Více

Mgr. Ivo Šilha

advokát

ivo.silha@kflegal.cz

Magisterské vzdělání v oboru Právo a právní věda získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2009).
V letech 2006–2012 působil ve velké české advokátní kanceláři, nejprve jako praktikant, posléze jako advokátní koncipient. Od roku 2012 je součástí týmu KF Legal, kde od roku 2013 působí jako spolupracující advokát.
Souběžně se svou činností v KF Legal také zastával či nadále zastává další funkce v regulovaných finančních subjektech (interní auditor v investiční společnosti, předseda výboru pro audit samosprávného investičního fondu).
Společně s kolegy se v KF Legal věnuje poskytování služeb klientům zejména v oblastech obchodního práva, finančního práva a insolvenčního práva.

Specializace:
– obchodní právo
– finanční právo
– insolvenční právo

Mgr. Filip Orel advokát

Věnuje se zejména právu obchodnímu, občanskému a právu veřejných zakázek.

Více

Mgr. Filip Orel

advokát

filip.orel@kflegal.cz

Filip Orel je advokátem spolupracujícím s KF Legal. V roce 2006 úspěšně zakončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, během něhož absolvoval semestrální studijní pobyt na Universität Bayreuth v Německu. V letech 2005–2008 působil jako právník v bankovní instituci. Po vykonání koncipientské praxe a úspěšném složení advokátních zkoušek se od roku 2011 věnuje advokacii, od roku 2013 jako spolupracující advokát s KF Legal. Právní poradenství poskytuje zejména v oblasti občanského práva (v jeho rámci se zaměřuje na agendu nemovitostí, smluvních vztahů a zastupování před civilními soudy). Dále se věnuje právu obchodnímu, pracovnímu, právu veřejných zakázek, právu energetickému, právu duševního vlastnictví a právu správnímu.

Specializace:
– občanské právo
– obchodní právo
– právo veřejných zakázek

Mgr. Kamila Havlínová advokátka

Specializuje se na právo životního prostředí, občanské a správní právo.

Více

Mgr. Kamila Havlínová

advokátka

kamila.havlinova@kflegal.cz

V roce 2014 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v jehož rámci studovala dva semestry na Právnické fakultě TU v Drážďanech.
Zkušenosti v advokacii získávala již během svého studia, a to jako praktikantka u samostatného advokátka či v mezinárodní advokátní kanceláři.
Po studiu pracovala do dubna 2016 na Ministerstvu vnitra, Odboru správním, kde si osvojila znalosti v oblasti správního práva procesního a cizineckého práva.
S KF Legal spolupracuje od května 2016 jako advokátní koncipientka a od března 2019 jako advokátka. V rámci své činnosti v KF Legal se zaměřuje na právo životního prostředí, občanské a správní právo.

Specializace:
– právo životního prostředí
– občanské právo
– správní právo

Mgr. Vladimír Sršeň advokát

Poradí vám zejména v obchodním, finančním a autorském právu.

Více

Mgr. Vladimír Sršeň

advokát

vladimir.srsen@kflegal.cz

Vladimír Sršeň je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (obor Právo a právní věda). Během studií absolvoval studijní pobyt na právnické fakultě University of Turku.
Vladimír Sršeň je advokátem zaměřujícím se na finanční regulaci zejména v oblastech kapitálových trhů, kolektivního investování, AML/CFT, dále se věnuje právu obchodnímu, občanskému a právu duševního vlastnictví.

Specializace:
– obchodní právo
– finanční právo
– autorské právo

Mgr. et Mgr. Tomáš Martinec advokát

Dokáže nejlépe pomoct s obchodním, občanským a správním právem.

Více

Mgr. et Mgr. Tomáš Martinec

advokát

tomas.martinec@kflegal.cz

Vedle pražské právnické fakulty absolvoval také americká studia na FSV UK a semestr na University of Richmond ve Virginii. V průběhu studia získával zkušenosti v advokátních kancelářích Vyroubal Krajhanzl Školout a HÁJEK ZRZAVECKÝ (dnes PEYTON legal). Jako advokát spolupracuje s KF Legal od roku 2019, zároveň zde strávil i celou svou koncipientskou praxi.
Díky průběžné spolupráci se všemi čtyřmi partnery získal zkušenosti ve všech hlavních oborech specializace KF Legal.
Primárně se zaměřuje na regulatoriku, správní právo a transakce. Subjektům finančního trhu pomáhá jak v licenčních řízeních, tak při běžné obchodní činnosti. Zaměřuje se i na právní podporu architektů v zakázkových řízeních.

Specializace:
– obchodní právo
– občanské právo
– správní právo

PhDr. Mgr. Kristýna Poche advokátní koncipientka

Věnuje je se především občanskému a finančnímu právu a specializuje se též na ochranu osobních údajů (GDPR).

Více

PhDr. Mgr. Kristýna Poche

advokátní koncipientka

kristyna.poche@kflegal.cz

V roce 2017 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, obor Právo a právní věda, jakož i rigorózní řízení na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, obor Americká studia. V průběhu studia strávila semestr na Sciences Po Lyon ve Francii a na Université de Montréal v Kanadě.
Od ledna 2014 působila jako studentka v advokátní kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout. V roce 2015 absolvovala stáž na Okresním soudě v Berouně. V KF Legal pracovala nejprve od října 2015 jako právní asistentka, od července 2017 zde působí jako advokátní koncipientka. Zaměřuje se na občanské a finanční právo a ochranu osobních údajů. Hovoří anglicky, francouzsky, španělsky a německy.

Specializace:
– občanské právo
– finanční právo
– ochrana osobních údajů (GDPR)

Mgr. Tereza Kráčmarová advokátní koncipientka

Zabývá se právem občanským, právem životního prostředí a obchodním právem.

Více

Mgr. Tereza Kráčmarová

advokátní koncipientka

tereza.kracmarova@kflegal.cz

V roce 2018 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor Právo a právní věda).
Během svého studia se zaměřovala na oblast práva životního prostředí a tomuto odvětví se nadále věnuje i v KF Legal.
V průběhu studia působila v letech 2013–2014 jako praktikantka v DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Členkou týmu KF Legal je od května 2018 na pozici advokátní koncipientky. Zde se v rámci své činnosti zaměřuje zejména na občanské právo, obchodní právo, právo životního prostředí a poskytuje také všeobecné právní poradenství.

Specializace:
– občanské právo
– právo životního prostředí
– obchodní právo

Mgr. Ivana Sabaková advokátní koncipientka

Pomůže vám zorientovat se v obchodních a občanských právních záležitostech.

Více

Mgr. Ivana Sabaková

advokátní koncipientka

ivana.sabakova@kflegal.cz

V roce 2017 absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor Právo a právní věda), v rámci kterého absolvovala i dvousemestrální studijní pobyt na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech.
Od roku 2014 působila v GÜRLICH & Co., advokátní kancelář, nejdříve jako právní asistentka, později na pozici advokátní koncipientky, se zaměřením na občanské právo, obchodní právo a ochranu osobních údajů.
V KF Legal působí jako advokátní koncipientka od dubna 2019. V rámci své činnosti se zaměřuje zejména na občanské a obchodní právo.

Specializace:
– obchodní právo
– občanské právo

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
fax: +420 222 362 059
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás