Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, IČO: 291 43 608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203759 (dále jen „advokátní kancelář“), zpracovává manuálně, v listinné i elektronické podobě jakožto správce osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejm. pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje svých klientů a obchodních partnerů, jsou-li fyzickými osobami (dále jen „subjekty údajů“), výhradně za níže stanovenými účely, na základě právních titulů stanovených GDPR a v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny.

 • Plnění smlouvy o poskytování právních služeb, včetně jejího sjednání; plnění závazků stanovených smlouvami s obchodními partnery (zejm. partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb); předsmluvní jednání s kandidáty na pracovní pozice v advokátní kanceláři);
 • Plnění právních povinností (zejm. povinností stanovených účetními a daňovými předpisy advokátní kanceláři jakožto zaměstnavateli a s tím související předávání osobních údajů orgánům veřejné moci; řádné vedení advokátního spisu včetně
  e-mailové komunikace; identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů);
 • Ochrana oprávněného zájmu (ochrana práv a právem chráněných zájmů advokátní kanceláře a třetích osob – zejm. klientů advokátní kanceláře);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb prostřednictvím e-mailu (zasílání obchodních sdělení či newsletterů na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů);

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Advokátní kancelář zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, číslo OP;
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • finanční údaje – číslo bankovního účtu;
 • údaje o vztahu subjektu údajů k advokátní kanceláři;
 • údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností advokátní kanceláře jakožto zaměstnavatele;
 • údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání v advokátní kanceláři;
 • údaje, které advokátní kanceláři poskytli její klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb a při výkonu činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.

.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou advokátní kanceláří zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy se subjektem údajů, resp. po dobu účinnosti závazkového právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Déle jsou osobní údaje zpracovávány jen za předpokladu, že tak stanoví právní předpis, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze závazkového právního vztahu uzavřeného mezi advokátní kanceláří jakožto správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektů údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným advokátní kanceláří, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je k dispozici v sídle advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, resp. subjektům pověřených k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

V případě, že je předání osobních údajů nezbytně nutné k poskytnutí právních služeb jiným poskytovatelem právních služeb, advokátní kancelář postupuje v souladu se zákonem o advokacii, dle kterého je advokát při poskytování právních služeb vázán povinností mlčenlivosti.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Při návštěvě našich webových stránek se do vašeho prohlížeče ukládají informace v podobě souborů cookie (malé textové soubory). Do těchto souborů se ukládají údaje o tom, jak stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy atd.). Využíváním cookie vám usnadňujeme používání našich webových stránek. Ukládání cookie můžete zabránit a již existující cookie můžete smazat prostřednictvím odpovídajících nastavení svého prohlížeče. Funkce nápovědy vám u většiny prohlížečů vysvětlí, jak lze tato nastavení provést. Pokud budou cookie deaktivovány, nebudete moci využívat všechny prvky naší webové stránky. Většina novějších webových prohlížečů nabízí možnost kontroly uložených cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné.

Pokud chcete více informací o souborech cookie nebo chcete vědět, jaké cookies máte uložené ve vašem zařízení a jak je spravovat a mazat, navštivte tuto webovou stránku www.allaboutcookies.org.

Detaily o cookie na našich webových stránkách vycházejí z kategorií cookie, které naleznete v příručce Mezinárodní obchodní komory, podle níž se cookies dělí do následujících kategorií- Nezbytně nutné (Strictly Necessary), výkonnostní (Performance), funkční (Functionality) nebo cílené (Targeting).

Nezbytně nutné cookie (Typ 1) – základní cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky plnily své základní funkce. Tyto soubory cookie umožňují navigaci na stránkách a použití vámi požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Bez těchto cookie bychom nemohli poskytovat služby, které umožňují provoz těchto stránek.

Výkonnostní cookie (Typ 2) – výkonnostní (analytické) cookie týkající se výkonu shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto soubory cookies nám ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a našimi webovými stránkami, neboť nám poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu případných problémů, např. chybových hlášení. Tyto informace nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek.

Funkční cookie (Typ 3) – Tyto cookie umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookie lze například uložit jazyková nastavení.

Cílené cookie (Typ 4) – tyto cookie se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Díky tomu lze také lépe komunikovat s potenciálními inzerenty.

CIZÍ COOKIE

Během prohlížení webových stránek vám mohou být zasílány cookies(s) z daných webových stránek, ale i z webových stránek spravovaných jinými organizacemi (cizí

cookie neboli cookie třetích stran). To je, například, případ pluginů pro sociální sítě Google+ a LinkedIn. Jsou součástí webové stránky, generují je přímo tyto weby a vkládají do na navštívené stránky. Pluginy jsou obvykle určeny pro sociální sítě ke sdílení obsahu těchto sítí.

Přítomnost těchto pluginů na webové stránce znamená přenos cookie tam a zpět mezi webovými stránkami třetími stranami. Upozorňujeme, že veškeré informace, které shromáždí třetí strany, budou podřízeny zásadám ochrany soukromí těchto stránek. Doporučujeme vám, abyste si zásady ochrany soukromí a použití cookie daných webových stránek pečlivě přečetli. Zásady ochrany soukromí a použití cookie na webových stránkách třetích stran naleznete na následujících adresách:

GOOGLE ANALYTICS

Advokátní kancelář na svých webových stránkách používá některé nástroje služby Google Analytics, kterou poskytuje Google, Inc. („Google“), pro analýzu návštěvnosti webu.

Google Analytics jsou cizí cookie, které se shromažďují a zpracovávají anonymně pro potřeby monitorování prohlížení a zvýšení efektivity navigace (výkonnostní cookie).

Analytics cookie se používají ke shromažďování informací, které pomáhají advokátní kanceláři zjistit, jakým způsobem návštěvníci využívají její stránky a jaké jsou jejich preference, ovšem anonymně (mezi shromažďovanými informacemi je IP adresa uživatele). Google Analytics tyto informace shromažďuje a zpracovává proto, aby z nich následně sestavil statistické přehledy o využití webových stránek.

Webové stránky advokátní kanceláře nevyužívají nástroj Google Analytics k monitorování ani ke shromažďování osobních údajů ani jiných informací, které by mohly vést k identifikaci návštěvníků webových stránek. Naše webové stránky nedovolují provádět operace tohoto typu třetím stranám. Google nepřiřazuje IP adresy k žádným jiným údajům, které vlastní, ani se nepokouší přiřadit žádné IP adresy k žádným identitám uživatelů webových stránek. Google může tyto informace postoupit třetím stranám, jestliže to nařizují právní předpisy nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje pro potřeby a ve jménu společnosti Google.

Podrobnější informace o cookie nástroje Google Analytics naleznete na webových stránkách Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Jestliže si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďované pomocí nástroje Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do svého prohlížeče přídavný doplněk (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z následujícího odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs

GOOGLE MAPS

Pro lokalizování advokátní kanceláře používáme Google Maps. (Google) Informace o používání vyhledávače advokátní kanceláře včetně Vaší IP adresy jsou tak předávány serveru Google do USA, kde jsou ukládány. To znamená, že jakmile používáte vyhledávač, ukládá Google na Vašem počítači rovněž cookie. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google Inc. jsou k dispozici na https://policies.google.com/privacy . V nastavení prohlížeče můžete používání cookies povolit nebo zakázat.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup – subjekt údajů má právo od advokátní kanceláře jakožto správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 • právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo, aby advokátní kancelář zlikvidovala osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá;
 • právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby advokátní kancelář v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo, pokud jsou splněny stanovené podmínky, získat od advokátní kanceláře osobní údaje, které advokátní kanceláři poskytl, a předat je jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
 • právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokátní kanceláře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • právo odvolat souhlas – zpracovává-li advokátní kancelář osobní údaje subjektu údajů na základě jeho dobrovolného souhlasu, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

Upozorňujeme, že v případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je advokátní kancelář oprávněna účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek, případně jeho realizaci odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů či stížností týkajících se zpracování osobních údajů prováděného advokátní kanceláří se můžete obracet přímo na advokátní kancelář písemně na adrese jejího sídla nebo elektronickou poštou na adrese ak@kflegal.cz, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.