Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, IČO: 291 43 608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203759 (dále jen „advokátní kancelář“), zpracovává manuálně, v listinné i elektronické podobě jakožto správce osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejm. pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje svých klientů a obchodních partnerů, jsou-li fyzickými osobami (dále jen „subjekty údajů“), výhradně za níže stanovenými účely, na základě právních titulů stanovených GDPR a v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny.

 • Plnění smlouvy o poskytování právních služeb, včetně jejího sjednání; plnění závazků stanovených smlouvami s obchodními partnery (zejm. partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb); předsmluvní jednání s kandidáty na pracovní pozice v advokátní kanceláři);
 • Plnění právních povinností (zejm. povinností stanovených účetními a daňovými předpisy advokátní kanceláři jakožto zaměstnavateli a s tím související předávání osobních údajů orgánům veřejné moci; řádné vedení advokátního spisu včetně
  e-mailové komunikace; identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů);
 • Ochrana oprávněného zájmu (ochrana práv a právem chráněných zájmů advokátní kanceláře a třetích osob – zejm. klientů advokátní kanceláře);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb prostřednictvím e-mailu (zasílání obchodních sdělení či newsletterů na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů);

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Advokátní kancelář zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, číslo OP;
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • finanční údaje – číslo bankovního účtu;
 • údaje o vztahu subjektu údajů k advokátní kanceláři;
 • údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností advokátní kanceláře jakožto zaměstnavatele;
 • údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání v advokátní kanceláři;
 • údaje, které advokátní kanceláři poskytli její klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb a při výkonu činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou advokátní kanceláří zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy se subjektem údajů, resp. po dobu účinnosti závazkového právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Déle jsou osobní údaje zpracovávány jen za předpokladu, že tak stanoví právní předpis, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze závazkového právního vztahu uzavřeného mezi advokátní kanceláří jakožto správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektů údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným advokátní kanceláří, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je k dispozici v sídle advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, resp. subjektům pověřených k plnění úkolů ve veřejném zájmu. 

V případě, že je předání osobních údajů nezbytně nutné k poskytnutí právních služeb jiným poskytovatelem právních služeb, advokátní kancelář postupuje v souladu se zákonem o advokacii, dle kterého je advokát při poskytování právních služeb vázán povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup – subjekt údajů má právo od advokátní kanceláře jakožto správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 • právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo, aby advokátní kancelář zlikvidovala osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá;
 • právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby advokátní kancelář v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo, pokud jsou splněny stanovené podmínky, získat od advokátní kanceláře osobní údaje, které advokátní kanceláři poskytl, a předat je jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
 • právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokátní kanceláře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • právo odvolat souhlas – zpracovává-li advokátní kancelář osobní údaje subjektu údajů na základě jeho dobrovolného souhlasu, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

Upozorňujeme, že v případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je advokátní kancelář oprávněna účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek, případně jeho realizaci odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů či stížností týkajících se zpracování osobních údajů prováděného advokátní kanceláří se můžete obracet přímo na advokátní kancelář písemně na adrese jejího sídla nebo elektronickou poštou na adrese ak@kflegal.cz, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.