S účinností od 1.1.2021 došlo novelizací zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) k některým změnám v zákonné úpravě odpovědnosti členů statutárních orgánů v případě, že se obchodní korporace dostane do úpadku.

Pokud člen statutárního orgánu přispěje porušením svých povinností k úpadku korporace, pak za zákonem stanovených podmínek může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce rozhodnout v první řadě o tom, že člen statutárního orgánu je povinen vydat do majetkové podstaty prospěch, který od korporace obdržel, a to až za období 2 let zpět před zahájením insolvenčního řízení. Zde došlo k faktickému prodloužení uvedeného období oproti předchozí právní úpravě.

Nově pak v případě, že na korporaci byl prohlášen konkurs, může insolvenční soud rozhodnout také o tom, že člen statutárního orgánu je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace. Jedná se o tzv. „žalobu na doplnění pasiv“, která byla do naší právní úpravy převzata podle francouzského vzoru.

Ke zjednodušení a zpřesnění nově platí, že obě uvedené žaloby bude projednávat insolvenční soud jako incidenční spor a jedinou osobou, která může žalobu podat je insolvenční správce. Je samozřejmě otázkou, nakolik výše uvedené budou využívat insolvenční správci a jak se vyvine soudní praxe, nicméně je zřejmé, že uvedenými změnami byla posílena možnost získat do majetkové podstaty další plnění k uspokojení věřitelů. Rizika výkonu funkce člena statutárního orgánu se tímto mohou zvýšit a dotčené osoby jsou tak nuceny o to víc dbát na dodržování povinností, které jsou s výkonem funkce spjaty.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás