Dne 31. března 2020 schválila vláda ČR cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“ (dále jen „Program Antivirus“).

Program Antivirus má zaměstnavatelům částečně kompenzovat mzdové náklady v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. Program Antivirus je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty.

Z programu lze žádat o náhradu uznatelných nákladů za dobu od 12. března 2020 až do 30. dubna 2020 (Toto období bude pravděpodobně prodlouženo na základě aktuálního vývoje i na květen 2020).

Zaměstnavatel dosáhne na podporu z Programu Antivirus, pokud splňuje následující podmínky:

– dodržuje zákoník práce (ZP)

– zaměstnanci jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele a jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění

– zaměstnanci, na kterého je čerpána podpora, nebyla dána výpověď, s výjimkou výpovědi dané z důvodu porušení povinností (§ 52 písm. g) a h) ZP),

– zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci náhradu mzdy, a řádně z nich odvedl povinné odvody – spadá do podmínek režimu A nebo B Programu Antivirus (viz níže).

Podpora se vztahuje i na agenturní zaměstnance, kterým vznikl pracovní poměr přede dnem vyhlášení nouzového stavu. Naopak se nevztahuje na případy, kdy jsou odměny za práci vypláceny z veřejných rozpočtů.

Program Antivirus rozeznává dva režimy (režim A a režim B), které se od sebe liší zejména důvodem vzniku překážky v práci a s výší poskytovaného příspěvku.

Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa

Tento režim se týká překážek na straně zaměstnance ve formě karantény, a překážky na straně zaměstnavatele, kdy kvůli opatřením v souvislosti s krizovými opatřeními došlo k uzavření provozů. Karanténa je prokázána rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví. Překážky na straně zaměstnavatele dokazují zejména příslušné doklady o faktickém omezení či uzavření provozu. Podle druhu překážky náleží zaměstnanci určitá výše mzdy. V případě karantény má zaměstnanec nárok na náhradu ve výši 60 % průměrného výdělku, v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele má zaměstnanec nárok na 100 % průměrného výdělku.

V tomto režimu je zaměstnavateli vyplácen příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů). Maximální výše příspěvku činí na jednoho zaměstnance 39 000 Kč.

➢ Režim B – související hospodářské potíže

Režim B se týká překážek na straně zaměstnavatele, které vznikly v souvislosti s hospodářskými potížemi, vyvolanými COVID-19 (jiné než v režimu A) a opatřeními. Podle druhu překážky náleží zaměstnanci určitá výše náhrady mzdy.

  •  V případě, že zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu absence významné části zaměstnanců (30% a více) má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.
  • V případě, že zaměstnavatel je nucen omezit provoz z důvodu, že chybí vstupní dodávky (např. suroviny, polotovary) nebo se omezila dodávka po produkovaných výrobcích nebo poskytovaných službách má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.
  • V případě, že zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu omezení odbytu, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku.

V režimu B je zaměstnavateli vyplácen příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů). Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000 Kč.

Pokud má zaměstnavatel zájem získat podporu z Programu Antivirus, musí podat žádost. Vyřízení žádosti by mělo trvat několik dnů. Žádosti je možné podávat od 6. dubna 2020 a celý proces probíhá elektronicky.

Zaměstnavatel musí za účelem poskytnutí příspěvku uzavřít dohodu s Úřadem práce prostřednictvím webové aplikace na stránkách Úřadu práce. Žádost o tuto dohodu je třeba směřovat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce dle sídla příslušného zaměstnavatele, který o poskytnutí příspěvku žádá. Pro uzavření dohody musí zaměstnavatel doložit doklad o zřízení účtu zaměstnavatele, na který budou zaslány finanční prostředky. Po vyplnění žádosti se vygeneruje dohoda zaměstnavatele s Úřadem práce.

Poté, co zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, vyplatí náhrady mezd a odvede povinné odvody, předloží prostřednictvím webové aplikace Úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. Je třeba vyplnit žádost zvlášť pro každý z režimů Programu Antivirus (A, B). Do žádosti rovněž uvede čestné prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce.

Úřad práce bude při posuzování žádostí spolupracovat s Českou správou sociálního zabezpečení, aby ověřil zaměstnání zaměstnanců u zaměstnavatele.

Kompletní podmínky Programu Antivirus jsou dostupné na webových stránkách MPSV. Pokud byste potřebovali cokoliv ohledně Programu Antivirus prodiskutovat či pomoc s žádostí o podporu, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás