Nový zákon o evidenci skutečných majitelů právnických osob

Legislativním procesem prošel nový zákon o evidenci skutečných majitelů („Nový zákon“). Povinnost evidovat skutečného majitele právnické osoby existuje již v současnosti. Současná úprava je však pouze formální, bez možnosti udělení jakýchkoliv sankcí v případě nesplnění evidenční povinnosti. Nový zákon naproti tomu přináší komplexní a mnohem podrobnější úpravu evidence skutečných majitelů, současně také zavádí přísné sankce za nesplnění povinností a za nesrovnalosti v evidenci. Zákon přitom nabude účinnosti již 1. června 2021.

Hlavní princip evidence ponechává nová úprava stejný. Podle aktuální i budoucí úpravy je skutečným majitelem právnické osoby vždy pouze konkrétní fyzická osoba.

Hlavními změnami jsou:

  • Nová definice skutečného majitele

Skutečným majitelem právnické osoby je taková osoba, která je:

koncovým příjemcem – tedy zejména osoba, které je vypláceno více 25% zisku právnické osoby,

osobou s koncovým vlivem – tedy zejména osoba, která je většinovým akcionářem/ společníkem,

osobou ve vrcholném vedení (především člen statutárního orgánu) – pokud nelze žádného skutečného majitele dle výše uvedených kritérií určit ani při vynaložení veškerého úsilí – v takovém případě, se za skutečného majitele považují všichni členové představenstva/ jednatelé.

Nová definice skutečného majitele je tak mnohem podrobnější. Oproti stávající právní úpravě bude možné jako skutečného majitele určit širší okruh fyzických osob, které splní stanovená kritéria.

  • Automatický průpis

Za účelem snížení administrativní zátěže byla zavedena možnost automatického průpisu skutečného majitele. V některých situacích tak budou údaje o skutečném majiteli propsány z obchodního rejstříku automaticky, bez nutnosti činit jakékoliv kroky.

  • Nesrovnalosti v evidenci

Za určitých okolností bude moci soud v rámci zvláštního soudního řízení sám zjišťovat kdo je skutečným majitelem právnické osoby, případně zda již zapsaná osoba je opravdu skutečným majitelem. V případě, že soud bude následně přesvědčen, že skutečným majitelem je jiná osoba, bude oprávněn takovou osobu jako skutečného majitele do evidence zapsat, a to bez souhlasu jak takové osoby, tak i samotné právnické osoby.

  • Sankce

Nejdůležitější novinkou je zavedení sankcí za nesplnění evidenční povinnosti a za nesrovnalosti v evidenci tzn. situace, kdy zápis neodpovídá skutečnému stavu. Následkem může být nejen peněžitá pokuta až do výše 500.000,- Kč, ale také např. nemožnost vykonávat hlasovací práva takové osoby, která není zapsána jako skutečný majitel, či takové osobě není možné vyplácet zisk.

V souvislosti s výše uvedenými změnami bude u každé právnické osoby prověřit, zda má své evidenční povinnosti řádně splněny.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás