Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších změnách, které přináší připravovaná novela energetického zákona pocházející z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, která má být účinná od 1. ledna 2021.

Novelu schválila 16. března 2020 vláda a Poslanecká sněmovna ji bude projednávat jako tisk č. 799. Novela zavádí především několik opatření na ochranu spotřebitele. Nově upravuje činnost zprostředkovatelů v energetice. Zprostředkovatel bude oprávněn vykonávat svoji činnost teprve poté, co bude zapsán v registru zprostředkovatelů, který povede Energetický regulační úřad (ERÚ). Zprostředkovatelská činnost je přitom v návrhu vymezena velmi široce. Oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích bude udělováno na období 5 let s možností opakovaného prodloužení. Žádost o udělení oprávnění bude zpoplatněna částkou 10 000 Kč a žádost o prodloužení bude zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

Novela dále nově upravuje opatření na ochranu zákazníka, zejména v postavení spotřebitele, která reagují na nekalé obchodní praktiky některých dodavatelů energie. Novela např.:

  1. Stanovuje držitelům licence na (i) výrobu elektřiny, (ii) obchod s elektřinou, (iii) výrobu plynu nebo (iv) obchod s plynem, povinnost uveřejňovat na svých internetových stránkách podmínky a ceny za dodávky elektřiny i plynu, a to pro spotřebitele a podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh a pro podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí.
  2. Znemožňuje obchodníkům navýšit cenu energií, aniž by o tom zákazníka předem informovali. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, nevyvolá změna právní účinky. V případě, že zákazník nebude souhlasit se změnou ceny nebo smluvních podmínek, bude moci vypovědět závazek ze smlouvy, a to k okamžiku bezprostředně předcházejícímu změně ceny či podmínek. Taková výpověď nebude možná, pokud se změna týká zvýšení regulované složky ceny, daní nebo poplatků nebo změny právního předpisu.
  3. Zakládá oprávnění spotřebitele vypovědět smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, popřípadě smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu, zaniklo-li vlastnické nebo užívací právo spotřebitele k odběrnému místu.

Vedle ochrany spotřebitele novela také řeší úpravu transpozice některých evropských směrnic v oblasti, ke kterým měla Evropská komise výhrady. Novela také modifikuje organizaci ERÚ (upřesňuje možnost obnovitelnosti funkčního období členů Rady ERÚ, mění postavení předsedy Rady ERÚ) nebo upravuje nově právo podat námitky proti návrhu metodiky cenové regulace k ERÚ.

Celé znění článku, který byl publikován v časopise Energetika, naleznete zde.

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás