V řadě případů možnost potrestat právnickou nebo fyzickou osobu závisí na tom, zda již od spáchání přestupku neuplynula tak dlouhá doba, že její odpovědnost zanikla. V minulosti stanovily různé předpisy různé lhůty pro zánik odpovědnosti, přestupkový zákon (č. 250/2016 Sb.) tyto lhůty sjednotil. Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 15/19 Ústavní soud nyní (4. 2. 2020) zrušil větu první § 112 odst. 2 přestupkového zákona, která v některých případech prodlužovala tyto starší lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek. Ústavní soud přisvědčil argumentaci, kterou jsme uváděli v některých přestupkových řízeních na obranu našich klientů, totiž že dobu trestnosti přestupku nelze dodatečně (zpětně) prodlužovat.

Přestože byl Ústavní soud připraven zrušit i druhou větu předmětného odstavce, nemohl svým rozhodnutím překročit rozsah návrhu. Po vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů tak z § 112 odst. 2 přestupkového zákona zbude pahýl ve znění: „Odpovědnost za přestupek a dosavadní jiný správní delikt však nezanikne dříve, než by uplynula některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ I ten je dle našeho názoru zjevně protiústavní.

Celý nález Ústavního soudu k dispozici zde

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás