S účinností ode dne 6. ledna 2023 došlo k důležité změně občanského zákoníku v podobě zavedení právní úpravy tzv. smlouvy o poskytování digitálního obsahu, kterou česká legislativa doposud neznala.

Novelizace byla provedena v souvislosti se změnami v zákoně o ochraně spotřebitele, nicméně nová právní úprava poskytování digitálního obsahu se týká nejen ochrany práv spotřebitelů, ale i právních vztahů mezi podnikateli obecně. Novela je transpozicí dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) z května 2019 a do občanského zákoníku vkládá nový oddíl 6, v němž je poskytování digitálního obsahu komplexně upraveno. Pojmem digitální obsah se v souladu s evropskou legislativou rozumí data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě – například jde o audio a video soubory, počítačové programy, aplikace, digitální hry, e-knihy a jiné elektronické publikace.

Je definován nový smluvní typ v podobě smlouvy o poskytování digitálního obsahu, kterou se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu. Právní úprava pak řeší v detailu zejména povinnosti dodat digitální obsah řádně a bez vad, práva z odpovědnosti za vady, aktualizace obsahu, odstoupení od smlouvy, změny digitálního obsahu atd. V řadě případů zákon přenáší důkazní břemeno na poskytovatele, který je v daném právním vztahu odborníkem, disponujícím potřebnými znalostmi, know-how a technologiemi.

Nová právní úprava se dotkne širokého okruhu osob, když každý z nás v běžném životě přichází s digitálním obsahem do kontaktu. Na novou právní úpravu budou nuceni reagovat i poskytovatelé digitálních služeb a provést příslušné úpravy svých postupů a smluvní dokumentace.

S řešením dopadů nové právní úpravy jsme připraveni Vám pomoci!

Více

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Opletalova 1015/55
110 00  Praha 1
tel.: +420 222 362 069
e-mail: ak@kflegal.cz
datová schránka: p88n4nq
IČO: 29143608
DIČ: CZ29143608

Kontaktujte nás